+420 721 100 241 info@hdspravanemovitosti.cz

Správa nemovitostí

Přehled služeb

Ekonomická správa budov a nemovitostí

Základní nabídka

 • Účetnictví
  • vedení účetnictví
  • běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
  • sestavení účetní závěrky
  • roční zpráva o hospodaření
 • Předpisy záloh
  • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
  • vyhotovení předpisu záloh a vystavení evidenčních (výpočtových) listů
  • úprava záloh na služby při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
  • rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně
  • kontrola úhrad zálohových plateb, v případě včasného nezaplacení informování pověřené osoby určené klientem (elektronicky)
 • Ostatní
  • pasivní nahlížení na bankovní účet klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování výpisů

Doplňující nabídka

 • Účetnictví
  • mzdová a personální agenda statutárních orgánů
  • mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • Pojištění
  • zajištění pojištění nemovitosti, statutárních orgánů dle požadavku klienta
 • Ostatní
  • realizace finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta dle pokynů klienta

Technická správa budov a nemovitostí

Základní nabídka

 • Evidence, revize a opravy
  • vedení pasportů bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
  • založení a průběžná aktualizace pasportů
  • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
  • sestavení plánu revizí, kontrol a zkoušek technických zařízení a sledování doby platnosti
  • vedení evidence poměrových měřidel
  • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
  • převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta
  • archivace a vedení dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy

Doplňující nabídka

 • Evidence, revize a opravy
  • zajištění revizí a odstranění zjištěných závad
  • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
  • pravidelné prohlídky nemovitosti včetně podávání návrhů na nezbytné opravy, úpravy či rekonstrukce
  • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • Odečty poměrových měřidel (elektrická energie, plyn, voda, teplo)
  • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování medií
  • rozúčtování záloh na media jedenkrát ročně
 • Ostatní
  • zajištění znaleckých a odborných posudků

Další služby

 • Právní oblast
  • zajištění auditu uzavřených smluv
  • zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
  • zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku na základě plné moci
  • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
  • zajištění služeb advokáta
 • Podpora orgánů SVJ
  • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
  • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD
 • Inženýrská oblast
  • zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů
  • zajištění projektové dokumentace v souladu s požadavky klienta
  • organizace výběrových řízení nad rámec běžné údržby v souladu s požadavky klienta
  • přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností
  • zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem
  • zajištění stavebně technického dozoru
 • Ostatní
  • zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí: hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou
  • zajištění energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
  • zajištění účetního auditu
  • služby na přání klienta